PRAVILA OGRANKA MATICE HRVATSKE U KARLOVCU

 

Karlovac, 2015.

 

Na temelju članka 13, članka 18 i članka 55. stavka 1 Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) i članka 33 Pravila Matice hrvatske u Zagrebu i članka 31 Pravila Ogranka Matice hrvatske u Karlovcu od 10.12.2008., na sjednici Izvanredne skupštine održane dana 25.9.2015. donose se dopune:

PRAVILA

OGRANKA MATICE HRVATSKE U KARLOVCU

 

TEMELJNE ODREDBE

 

 

Članak 1.

Naziv udruge je Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu (u daljnjem tekstu Matica).

Skraćeni naziv udruge glasi: MATICA HRVATSKA KARLOVAC.

Matica stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: registar udruga).

Djelovanje Matice temelji se na načelu neovisnosti što znači da udruga samostalno utvrđuje svoje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, svoj unutarnji ustroj i samostalno obavlja djelatnosti koje nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.

Članak 2.

Sjedište Matice je u Karlovcu, M. Pavleka Miškine 3.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Matice donosi Skupština.

Matica djeluje na području grada Karlovca.

Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu je pravna osoba i upisana je u Registar udruga pri tijelu državne uprave prema sjedištu udruge.

Članak 3.

Matica je neprofitabilna kulturna udruga hrvatskog naroda što znači da se ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti, ali može obavljati gospodarsku djelatnost, sukladno zakonu i ovim Pravilima.

Matica je utemeljena u Zagrebu godine 1842. pod nazivom Matica ilirska, a od 1874. godine nosi ime Matica hrvatska.

Članak 4.

Pečat Matice je okrugao, promjera 30 mm; po obodu s unutarnje strane je natpis OGRANAK MATICE HRVATSKE U KARLOVCU, a u sredini pečata su stilizirano izvedena početna slova naziva MATICA HRVATSKA, a ispod toga se nalazi broj pečata.

Članak 5.

Maticu predstavlja i zastupaju njezini predsjednik i potpredsjednik.

Maticu zastupa i opunomoćenik, kojeg opunomoćuje predsjednik, ali samo u slučaju spriječenosti predsjednika.

 

CILJEVI I DJELATNOST MATICE

PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

Članak 6.

Ciljevi su Matice promicati narodni i kulturni identitet hrvatskog naroda na svim područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva.

Područja djelovanja Matice sukladno njenim ciljevima je kultura i umjetnost: djelatnosti kulturna baština, zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara, obrazovanje znanost i povijesno istraživanje, znanost, stručni rad i istraživanje, društvene znanosti, te međunarodna kulturna suradnja.

Članak 7.

U ostvarivanju svojih ciljeva, Matica obavlja slijedeće djelatnosti:

proučava, štiti i promiče hrvatsku kulturnu i znanstvenu baštinu u domovini i izvan nje:

zalaže se za očuvanje materijalnih kulturnih dobara

zalaže se za zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara

bavi se općekulturnom (kulturološkom) djelatnosti

i ostalim djelatnostima u očuvanju kulturne baštine

proučava hrvatsku prošlost i sadašnjost,

čuva i njeguje izvornost i osobitost hrvatskog jezika,

promiče narodnu prosvjetu,

promiče kulturno-nakladničku djelatnost kroz

književno stvaralaštvo

knjižnićnu djelatnost

nakladničku i knjižarsku djelatnost

novinarsko-nakladničku djelatnost

literarni amaterizam

književno-nakladničke manifestacije

ostale književno-nakladničke djelatnosti

potiče osnivanje kulturnih udruga (glazbenih, kazališnih, likovnih, folklornih, znanstvenih, i td.)

organizira umjetnička, znanstvena i stručna predavanja, izložbe, koncerte, tribine i skupove,

organizira i potiče znanstvene i stručne projekte,

promiče narodnu i kulturnu samosvijest Hrvata izvan domovine,

okuplja kulturne djelatnike i sve one koji su spremni ostvarivati svrhu i zadaću Matice hrvatske.

surađuje s umjetničkim, znanstvenim, stručnim i prosvjetnim udrugama i ustanovama te s vjerskim zajednicama u domovini i inozemstvu,

gospodarska djelatnost ogranka je nakladnička djelatnost.

Matica će se baviti i drugim djelatnostima što bi mogle pridonijeti ispunjenju njezine svrhe i zadaće.

Članak 8.

Matica će naročitu pažnju posvećivati mladima na način što će organizirano poticati i po mogućnosti stipendirati rad mladih na području znanosti i umjetnosti i informatike.

Matica će oblikovat posebne programe za djelovanje mladih na pojedinim područjima djelatnosti sukladno ciljevima Matice.

JAVNOST RADA

Članak 9.

Djelatnost Matice i njezinih tijela je javna.          

Izvješća i ini dokumenti o djelovanju Matice objavljuju se u cijelosti ili u izvadcima.

Zapisnici sa skupštine i predsjedništva dostavljaju se svim članovima predsjedništva, a zapisnici sa skupštine dostavljaju se Matici hrvatskoj u Zagrebu i nadležnom uredu koji vodi registar udruga..

Članak 10.

Član predsjedništva Matice ne može i ne smije biti predsjednik, potpredsjednik ili tajnik političke stranke, niti agitirati za političke stranke.

ČLANSTVO

Članak 11.

Članovi Matice mogu biti poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe koje su spremne ostvarivati ciljeve i program Matice.

Članovi Matice mogu biti i poslovno nesposobne osobe ili osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću, ali bez prava odlučivanja u tijelima Matice.

Na prijem, njihova prava i obveze, visinu članarine, pravo odlučivanja, stegovnu odgovornost te prestanak članstva primjenjuju se odredbe Pravila Matice hrvatske.

Ogranak vodi evidenciju svih svojih članova u računalnom (digitalnom) obliku kao jedinstvenu bazu podataka u koju se upisuju prezime i ime, puna adresa stanovanja, OIB, datum rođenja, broj telefona, datum upisa i sl., a sukladno odredbama Zakona o udrugama.

Za vođenje popisa članova ogranka zadužen je tajnik ogranka.

Članak 12.

Članstvo Matice sastoji se od:

članova radnika,

članova suradnika,

članova dobrotvora i

počasnih članova.

Članak 13.

Članovi radnici su osobe koje su spremne promicati svrhu i djelatnosti Matice u smislu odredbe članka 6. i članka 7. ovih praviIa.

Članove radnike prima Predsjedništvo Ogranka Matice hrvatske u Karlovcu na temelju ovih pravila i Pravila Matice hrvatske.

Članak 14.

Članovi suradnici su osobe koje pristupe Matici i pomažu pri ostvarivanju njezine svrhe i djelatnosti i imaju prava odlučivanja.

Članovi suradnici mogu biti i malodobne osobe koje nemaju prava odlučivanja.

Članak 15.

Članovi dobrotvori su fizičke i pravne osobe koje Matici pripomognu darom znatnije vrijednosti, a kojima predsjedništvo podjeljuje povelju dobrotvora Matice.

Članak 16.

Počasne članove imenuje skupština Ogranka Matice hrvatske u Karlovcu na prijedlog predsjedništva Ogranka Matice hrvatske u Karlovcu.

Počasni članovi nemaju pravo odlučivanja.

Članak 17.

Svi članovi Matice imaju pravo sudjelovati u njezinu radu, ali pravo odlučivanja, birati i biti birani imaju pravo samo radni i članovi suradnici.

Članovi Matice dužni su djelovati u skladu s ovim pravilima i odlukama Matice i Matice hrvatske u Zagrebu, te svojim djelovanjem štititi njezin ugled i interese.

Članak 18.

Članovi Matice dužni su redovito plaćati članarinu.

Svi članovi Matice besplatno dobivaju jedan primjerak časopisa „Svjetlo“.

Članak 19.

Članstvo u Matici prestaje na temelju pismene izjave člana da se odriče članstva, brisanjem iz članstva, isključenjem iz članstva i smrću člana.

Član Matice brisati će se iz članstva ako ne ispunjava svoje obveze prema Matici šest mjeseci nakon opomene. Opomenu u pisanom obliku izriče predsjednik Matice.

Odluku o brisanju iz članstva donosi predsjedništvo Matice.

Protiv odluke o brisanju može se izjaviti prigovor skupštini Matice.

Član Matice isključit će se iz članstva ako njegovo djelovanje nije u skladu s moralom, pravilima i odlukama Matice.

Odluku o isključenju donosi predsjedništvo Matice.

Protiv odluke predsjedništva Matice može se izjaviti žalba skupštini Matice. Žalba se izjavljuju pismeno u roku 15 dana od primitka odluke. Odluka skupštine je konačna.

Donošenjem odluke o isključenju suspendiraju se članska prava isključenog člana do okončanja žalbenog postupka i donošenja konačne odluke.

Ako se protiv odluke predsjedništva Matice ne izjavi žalba, odluka je konačna.

Članak 20.

Matica je obvezna preplatiti se na barem jedan primjerak novina i časopisa u izdanju Matice hrvatske Zagreb; "Vijenac", "Kolo" ili "Hrvatsku reviju".

PODRUŽNICE

Članak 21.

Matica može osnivati svoje podružnice u mjestima gdje ne postoje uvjeti za utemeljenje Matice, uz suglasnosti predsjedništva Matice hrvatske.

Podružnica nema pravnu osobnost, a svoju djelatnost ostvaruje u okviru Matice.

Podružnica ima svoj podračun u okviru žiro-računa Matice.

Članak 22.

Podružnica ima svoga predsjednika koji je predstavlja.

Podružnica ima svoga blagajnika.

Predsjednika i blagajnika podružnice, te eventualno neke druge dužnosnike izabiru čIanovi podružnice na skupštini podružnice.

Mandat predsjednika i blagajnika podružnice traje četiri godine.

Ovlaštenje predsjedniku podružnice za predstavljanje podružnice daje predsjedništvo Matice.

Članak 23.

Predsjednika i blagajnika podružnice, te eventualno neke druge izabrane dužnosnike potvrđuje skupština Matice.

UPRAVA OGRANKA MATICE HRVATSKE U KARLOVCU

Članak 24.

Upravu Matice tvore:

Skupština

Predsjedništvo

Nadzorni odbor

Predsjednik

Potpredsjednik

SKUPŠTINA

Članak 25.

Skupštinu tvore svi članovi Matice, a pravo odlućivanja imaju samo radni i članovi suradnici.

Redovna skupština zasjeda svake godine.

Izborna skupština zasjeda svake 4 (četiri) godine.

Izvanredna skupština se saziva po potrebi kako je dato u članku 28. ovih Pravila.

Članak 26.

Zasjedanje skupštine saziva predsjedništvo Matice.

                                                          Članak 27.

Predsjedništvo Matice šalje, osam dana prije zasjedanja skupštine, svakom članu poziv kojim se određuju:

- mjesto i vrijeme početka zasjedanja skupštine i

- prijedlog dnevnog reda.

Pozivu se prilažu:

- Izvješća o radu Matice,

- prijedlog promjene pravila, ako se pravila mijenjaju i

- popis kandidata za organe uprave Matice.

Članak 28.

Predsjedništvo Matice može sazvati izvanredno zasjedanje skupštine.

Predsjedništvo Matice je dužno sazvati izvanredno zasjedanje skupštine kad to zahtjeva 25% članova radnika, ili kad to zahtjeva Nadzorni odbor Matice i to u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Predsjedništvo je dužno navesti razloge saziva izvanrednog zasjedanja skupštine.

Ukoliko predsjedništvo ne sazove zasjedanje u navedenom roku izvanrednu sjednicu skupštine mogu sazvati podnositelji zahtjeva u daljnjem roku od 15 dana, uz uvjet dostave članstvu poziva sa predloženim dnevnim redom.

Članak 29.

Radom skupštine upravlja radno predsjedništvo koje bira skupština na prijedlog predsjednika Matice na početku zasjedanja.

Članak 30.

Skupština može odlučivati ako je nazočno više od polovice ukupnog broja svih članova Matice.

Skupštini Matice mogu prisustvovati i mogu sudjelovati u raspravi i gosti,  ali bez prava glasa.

Članak 31.

Skupština Matice u svom radu:

raspravlja i odlučuje o tome kako će postići svoje zacrtane ciljeve,

raspravlja o izvješćima ostalih upravnih tijela Matice,

bira i razrješava nadzorni odbor

bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika, tajnika i rizničara te ostale članove predsjedništva,

donosi Pravila i izmjene i dopune Pravila Ogranka,

nadzire financijsko poslovanje i upravljanje imovinom udruge,

odlučuje o kupnji - prodaji nekretnina,

odlučuje o osnivanju i prestanku postojanja udruge i raspodjeli preostale imovine,

imenuje i razrješava Likvidatora udruge na prijedlog predsjedništva udruge,

dodjeljuje književne nagrade i pomoć umjetnicima i znanstvenicima.

odlučuje o udruživanju u zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruge,

usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu godinu,

usvaja godišnje financijsko izvješće,

odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti udruge,

odlučuje o promjeni adrese sjedišta Ogranka.

Članak 32.

O donošenju i promjenama pravila Matice skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.

Skupština Matice odlučuje javnim glasovanjem ako se drukčije ne odredi.

Članak 33.

Kad je za predsjednika, potpredsjednika, tajnika ili rizničara istaknut samo jedan kandidat, bit će izabran onaj kandidat koji dobije  barem polovicu glasova nazočnih članova.

Kad su istaknuta dva kandidata, biti će izabran kandidat koji dobije više glasova. Ako kandidati dobiju jednak broj glasova, izbori se opetuju.

Kad su istaknuta tri ili više kandidata, a nijedan ne dobije, barem polovicu glasova nazočnih članova, izbori se opetuju između dva kandidata s najvećim brojem glasova.

PREDSJEDNIŠTVO

 

Članak 34.

Predsjedništvo od 9 članova bira skupština.

Predsjedništvo tvore: predsjednik, potpredsjednik, tajnik i gospodarski tajnik (rizničar) i još 5 članova.

Predsjednik Matice je ujedno i predsjednik predsjedništva.

Mandat predsjedništva traje četiri godine.

Članak 35.

Predsjedništvo provodi odluke skupštine te vodi poslovanje Matice.

Predsjedništvo:

saziva skupštinu, predlaže dnevni red i kandidate za funkcije i tijela koja bira skupština,

utvrđuje prijedlog pravila Matice te njihove izmjene i dopune,

održava redovite veze s udrugama članicama Matice i Maticom hrvatskom u Zagrebu,

imenuje urednike knjiga, novina i časopisa u izdanju Matice,

predlaže primanje novih članova Matice,

organizira predavanja, tribine, skupove i tečajeve, znanstvene i stručne projekte,

pomaže, općenito svaku javnu djelatnost usmjerenu očuvanju kulturnih dobara i razvitku kulture u hrvatskom narodu,

osniva zaklade, po posebnim propisima,

donosi financijski plan i završni račun Matice,

donosi i propise za provedbu odredaba ovih pravila te odlučuje o žalbama zaposlenika, sukladno posebnim propisima,

Odlučuje o nakladničkoj djelatnosti, sukladno posebnim propisima,

zasnivanju i prestanku radnog odnosa, sukladno posebnim propisima,

pokusnom radu, sukladno posebnim propisima,

suspenziji radnika, sukladno posebnim propisima,

trajanju i korištenju godišnjih odmora, sukladno posebnim propisima,

plaćama zaposlenih, sukladno posebnim propisima,

radnom vremenu, sukladno posebnim propisima,

disciplinskoj odgovornosti zaposlenih, sukladno posebnim propisima,

obavljat će i druge poslove što nisu u djelokrugu rada upravnih tijela Matice ili njezinih odbora i

 

 

Članak 36.

Skupština Matice može i prije isteka mandatnog razdoblja razriješiti dužnosti pojedine članove predsjedništva ili cijelo predsjedništvo Matice ako je njihovo djelovanje u opreci sa pravilima, svrhom i zadaćom Matice.

 

 

 

PREDSJEDNIK

Članak 37.

Predsjednik Matice:

- je predsjednik skupštine Matice,

- zastupa Maticu i odgovoran je za zakonitost rada iste,

- predstavlja Maticu u javnosti,

- saziva i vodi sjednice predsjedništva i predlaže dnevni red,

- usklađuje rad članova predsjedništva,

- odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

- dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruge,

- brine se o provođenju odluka upravnih tijela Matice,

- potpisuje odluke i akte upravnih tijela Matice,

- predsjednik je po funkciji predsjednik Predsjedništva,

- bira ga skupština Matice na mandat od 4 godine.

POTPREDSJEDNIK

Članak 38.

Potpredsjednik je ujedno i potpredsjednik skupštine Matice, te potpredsjednik Predsjedništva, a pomaže predsjedniku u obavljanju pojedinih poslova prema dogovoru u okviru predsjedništva, te zastupa Maticu samo u slučaju spriječenosti predsjednika.

Potpredsjednika bira skupština Matice na mandat od 4 godine.

Gospodarski tajnik (RIZNIČAR)

Članak 39.

Predlaže predsjedništvu gospodarsku politiku Matice i brine se o njezinu provođenju.

Prati prihode i rashode Matice, vodi računa o pravodobnom plaćanju računa i

podnosi izvješće o završnom računu predsjedništvu Matice i skupštini Matice.

            Po funkciji član je Predsjedništva.

            Bira ga skupština na mandat od 4 godine.

Tajnik

 

Članak 40.

Organizira, upravlja, nadzire i opslužuje konkretnim administrativnim radom djelovanje Matice i njenih tijela.

Tajnik za svoj rad može primati naknadu u skladu sa posebnim propisima.

 Po funkciji je član Predsjedništva.

Bira ga skupština na mandat od 4 godine.

Nadzorni odbor

 

Članak 41.

Nadzorni odbor bira skupština Matice, a brine se o zakonitosti rada Matice.

Nadzorni odbor ima tri člana koji između sebe biraju predsjednika odbora. Mandat nadzornom odboru traje četiri godine.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova svojih članova.

Nadzorni odbor može u svako doba zatražiti na pregled dokumentaciju o poslovanju Matice.

Nadzorni odbor o svome radu izvješćuje skupštinu Matice i podnosi Izvješće o poslovanju Matice u proteklom mandatnom razdoblju.

 

UDRUŽIVANJE MATICE U MATICU HRVATSKU U ZAGREBU

Članak 42.

Matica se osniva uz suglasnost predsjedništva Matice hrvatske u Zagrebu.

Matica se udružuje u Maticu hrvatsku u Zagrebu.

Matica samostalno djeluje na promicanju svrhe i zadaća Matice hrvatske u Zagrebu.

Matica je dužna voditi evidenciju svojih članova te o tome uredno izvještavati stručne službe Matice hrvatske u Zagrebu.

Matica donosi svoja pravila.

Pravila Matice moraju biti u skladu s pravilima Matice hrvatske u Zagrebu.

Inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja udruge i nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti udruge obavljaju nadležne inspekcije i ovlašteni državni službenici ovisno o djelokrugu udruge, sukladno posebnim propisima.

Popis članova udruge iz članka 11. stavka 4. ovih Pravila mora biti dostupan inspekcijskim tijelima u obavljanju inspekcijskih radnji.

Nadzor nad radom Matice u Karlovcu obavlja i Nadzorni odbor Ogranka Matice hrvatske u Karlovcu.

Matica je dužna dostaviti Predsjedništvu Matice hrvatske u Zagrebu svoja pravila, zapisnike svoje skupštine, te napose svoje nakladničke planove zbog usklađenja s ukupnom djelatnošću Matice hrvatske.

IMUTAK MATICE

Članak 43.

Imutak Matice tvore:

prihodi od članarina te od dobrovoljnih prinosa i darova,

prihodi od nakladničke i trgovačke djelatnosti, sukladno posebnim prtopisima,

prihodi iz županijskog, općinskog i gradskog proračuna,

prihodi od dotacija,

prihodi od zaklada,

ostali prihodi,

pokretnine,

Dobit ostvarena poslovanjem koristi se isključivo za obavijanje i unapređenje djelatnosti Matice.

Pravne osobe i članovi koji daruju Matici svoj doprinos s određenom nakanom imaju pravo nadzirati korištenje tih sredstava.

Visinu članarine za članove radnike određuje Upravni odbor Matice hrvatske u Zagrebu.

 

 

OPĆE ODREDBE

Članak 44.

Upravna tijela Matice mogu donositi pravovaljane odluke na sjednicama ako je nazočno više od polovice članova. Ako ni pola sata nakon predviđenog početka sjednice ne dođe više od polovice članova unutar 15 dana zakazuje se nova sjednica, a ako i tada nije nazočan natpolovičan broj članova odlučuju nazočni, osim kod predsjedništva i nadzornog odbora.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, a u slučaju podijeljenosti glasova odlučuje glas predsjednika.

Odluke predsjedništva i nadzornog odbora donose se većinom glasova njihovih članova.

Odluke se donose javnim glasovanjem, ako se drukčije ne odluči.

Zapisnike skupštine i predsjedništva Matice vodi i potpisuje tajnik.

Odluke svih tijela potpisuje predsjednik Matice ili osoba koja ga zamjenjuje.

Zapisnike i odluke nadzornog odbora sastavlja i potpisuje njegov predsjednik.

Članak 45.

Članovi upravnih tijela Matice biraju se na razdoblje (mandat) od četiri godine.

Članak 46.

Za sve što nije određeno ovim pravilima primjenjuju se Pravila Matice hrvatske donesena u Poreču 14. lipnja 2008.

 

 

PRESTANAK DJELOVANJA i LIKVIDATOR

 

 

Članak 47.

O prestanku rada Matice odlučuje skupština.

Odluka o prestanku rada Matice pravovaljana je ako je donijeta tročetvrtinskom većinom glasova od ukupnog broja članova skupštine.

Matica može prestati djelovati i sukladno Zakonu o udrugama RH.

Članak 48.

Ako skupština Matice raspusti Maticu ili ona prestane postojati iz nekog drugog razloga, imaju se namiriti imovinske obveze Matice, a preostali imetak postaje vlasništvo Matice hrvatske u Zagrebu.

Likvidaciju Ogranka provodi Likvidator.

Likvidator Ogranka je fizička ili pravna osoba koju na prijedlog predsjedništva bira i razrješava skupština.

Likvidator ne mora biti član Matice, a za provođenje postupka likvidacije ne prima naknadu.

Likvidator zastupa Maticu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Matice do okončanja postupka likvidacije i brisanje Matice iz Registra udruga.

Likvidator Ogranka Matice hrvatske u Karlovcu je Matica hrvatska iz Zagreba, Ulica Matice hrvatske br. 2, OIB: 79893058381, Matični broj: 3206505, a prema suglasnosti Matice hrvatske broj 288/15 od 28.9.2015. god.

Članak 49.

Ova pravila donijela je skupština dana 25. rujna 2015. godine, a stupaju na snagu danom donošenja.

Danom donošenja ovih pravila, stavljaju se izvan snage Pravila Ogranka Matice hrvatske u Karlovcu od 10.prosinca 2008. godine.

U Karlovcu, 25.9.2015. godine.

Predsjednik

Ivan Pecoja dr vet.med

                                                           

maticahrvatskakarlovac@gmail.com